Menu:

About us

Tha Sgoil Lionacleit ann an ceann a deas Bheinn nam Fadhla anns na h-Eileanan an Iar.

‘S e sgoil coimhearsnachd a tha againn agus tha sgoilearan a’ faighinn tòrr chothroman an lùib spòrs, ceòl, dràma, cultar agus cur-seachadan adhartach a tha a’ brosnachadh an cuid sgilean.

Tha an luchd-obrach againn sgileil ann a bhith a’ toirt taic do sgoilearan airson ‘s gun dèan iad cho math ‘s a ‘s urrainn dhaibh agus airson an cuideachadh gu bhith cho soirbheachail ‘s a ghabhas an uair a dh’fhàgas iad an sgoil.

Gheibhear fiosrachadh feumail mu phoileasaidhean agus tachartasan san sgoil air an làrach-lìn againn.
  Our school is built on the southern tip of Benbecula in the Western Isles of Scotland.

As a Community School we offer our pupils and the wider community an extensive range of sporting, musical, theatrical, cultural and enterprising activities.

Our excellent and committed staff support all pupils in their studies and help them achieve the best qualifications and skills that they will need for their future.

Our website contains a variety of information and documentation informing you of the procedures, activities and events within the school.
 
Sgoil Lionacleit teaching staff
 
Head Teacher
Mr Gordon Young

Deputy Head Teachers    
Ms Heather MacDonald   Mr Robert Gillies

Guidance (Principal Teachers)    
Mrs F. Campbell   Mrs JA. MacSween

Support for Learning    
Ms J. Emsley   Miss M. Garbutt

Music    
Mr R. Gillies   Mrs P. MacDonald
Mrs J. MacMillan*    

Health and Wellbeing    
Mrs V. Beaton (Faculty Head)    
Mrs F. MacLean   Mrs S. Skinner

Maths    
Mr M. MacDonald (Faculty Head)    
Mr A. Friend   Mrs JA. MacSween*
Mrs D. McSherry   Ms D. Wright

Technical/Art    
Mr C. Fraser (Faculty Head)    
Mr R. MacNeil   Mr P. Melnyczuk

Science    
Vacant post (Faculty Head)    
Mrs C. Brown   Mr E. McFadzean
Ms H. Robinson    

Language    
Mrs A. Parkin (Faculty Head)    
Mrs J. MacEachen   Mrs M. MacIntyre*
Mrs A. Minty   Mrs M. Townsend*

English    
Mrs T. Wright (Faculty Head)    
Mrs S. Dempsey   Miss E. Dorrian*
Mrs M. MacIntyre*    

Social Subjects/RE    
Vacant post (Faculty Head)    
Miss EA. Boyle   Miss M. MacKinnon

* = Shared/part time