Tha Sgoil Lionacleit ann an ceann a deas Bheinn nam Fadhla anns na h-Eileanan an Iar.

‘S e sgoil coimhearsnachd a tha againn agus tha sgoilearan a’ faighinn tòrr chothroman an lùib spòrs, ceòl, dràma, cultar agus cur-seachadan adhartach a tha a’ brosnachadh an cuid sgilean.

Tha an luchd-obrach againn sgileil ann a bhith a’ toirt taic do sgoilearan airson ‘s gun dèan iad cho math ‘s a ‘s urrainn dhaibh agus airson an cuideachadh gu bhith cho soirbheachail ‘s a ghabhas an uair a dh’fhàgas iad an sgoil.

Gheibhear fiosrachadh feumail mu phoileasaidhean agus tachartasan san sgoil air an làrach-lìn againn.

Our school is built on the southern tip of Benbecula in the Western Isles of Scotland.

As a Community School we offer our pupils and the wider community an extensive range of sporting, musical, theatrical, cultural and enterprising activities.

Our excellent and committed staff support all pupils in their studies and help them achieve the best qualifications and skills that they will need for their future.

Our website contains a variety of information and documentation informing you of the procedures, activities and events within the school.


School Aims

Sgoil Lionacleit teaching staff
Head Teacher
Mr Gordon Young

Deputy Head Teachers
Ms H. MacDonald
Mr R. Gillies
Mr D. Downham

Guidance (Principal Teachers)
Mrs F. Campbell
Mrs J.A. MacSween

Support for Learning
Ms J. Emsley
Ms A. MacDonald
Ms J. Cairney

Music
Mr R. Gillies
Mrs P. MacDonald
Mrs J. MacMillan
Mrs E. MacNab
Mr M. Campbell

Health and Wellbeing
Mrs V. Beaton (Faculty Head)
Mrs F. MacLean
Mrs M. Steele

Maths and Science
Mrs C.Brown (Faculty Head)
Mr E. McFadzean
Ms H. Robinson
Mr L. Henderson
Mr J. MacLeod
Mr S. Simpson
Mrs D. McSherry
Mrs JA. MacSween*

Technical/Art
Mr C. Fraser (Faculty Head)
Mr A. Beckingham
Mr P. Melnyczuk

Modern Languages
Mrs A. Parkin (Faculty Head)
Mrs J. MacEachen
Mrs M. MacIntyre*
Mrs A. Minty
 Ms E. Graham

English
Mrs T. Wright (Faculty Head)
Mrs S. Dempsey
Ms E. Dorrian*
Mrs M. MacIntyre*

Social Subjects/RE/RME
Ms M. Garbutt (Faculty Head)
Ms EA. Boyle
Ms M. MacKinnon

* = Shared/part time.