Menu:

Leig fios thugainn

          

Contact us

Ma tha pàrant neo neach-cùram sgoileir airson bruidhinn ri luchd-teagaisg bu chòir dhaibh brath a chuir gu oifis na sgoile sa chiad àite. Cuidichidh luchd-obrach na h-oifis duine sam bith nach eil cinnteach cò ris a bu chòir dhaibh bruidhinn.


Post-d : sgoillionacleit@gnes.net

Àireamh-fòn
01870 603690

Ann an èiginn, fònaibh an àireamh seo
01870 602817

Seòladh Puist
Sgoil Lionacleit
Lionacleit
Beinn na Faoghla
Na h-Eileanan Siar
HS7 5PJ

Ceannardan na Sgoile

Ceannard
Mgr Gordon Young

Iar-cheannardan
A' Bhean-phosta Heather NicDhòmhnaill

Iar-cheannardan
Mgr Raibeart MacGillIosa

Tidsearan Stiùiridh
A' Bhean-phosta Fiona Chaimbeul
A' Bhean-phosta Seaeaidh Anna NicSuain

There are a number of ways to contact the school. All appointments carers/parents require with teachers should be made through the school office. If you are in any doubt about who you wish to speak with, enquiries should be directed to the school office who will be only too happy to help.

E-mail : sgoillionacleit@gnes.net

Telephone Number
01870 603690

Emergency Number
01870 602817

Postal Address
Liniclate School
Liniclate
Isle of Benbecula
Western Isles
HS7 5PJ

Senior Management Team

Head Teacher
Mr Gordon Young

Depute Head Teacher
Mrs Heather MacDonald

Depute Head Teacher
Mr Robert Gillies

Guidance Teachers
Mrs Fiona Campbell
Mrs Jessie Ann MacSween