Meal a naidheachd air Marsaili NicAmhlaigh, Clover Nic Ruara i dh agus Lewis Rafique.

DUAIS ROGHAINN FILMG

Buannaiche a mhain

Chan eil geàrr liost ann airson an duais seo. Bha bhòt fosgailte air làrach lin FilmG eadar deirea dhan Dùbhlachd agus toiseach a' Ghearrain.

Congratulations to Marsailli MacAulay, Clover MacRury and Lewis Rafique.

FILMG CHOICE AWARD

Winner only

There is no shortlist for this award. Voting took place on the FilmG website between the end of December and the beginning of February.

Sgoil Lionacleit FilmG Entries

An Cogar | Sgoil Lionacleit from FilmGAlba.
GAELIC AWARD FOR FLUENT SPEAKERS, BEST PERFORMANCE, FILMG INTERNATIONAL REPRESENTATIVE - FILMG YOUTH 2020

Gearradh an Stiùiriche | Sgoil Lionacleit from FilmGAlba.
BEST PERFORMANCE, BEST MOBILE SHORT - FILMG YOUTH 2017

Tobhta Iagain - Sgoil Lionacleit from FilmGAlba.
BEST MOBILE PHONE SHORT - FILMG YOUTH 2016

An Gaol Dìomhair - Sgoil Lionacleit from FilmGAlba.
FILMG AWARD FOR GAELIC - FILMG YOUTH 2015

An Tòimhsichean - Sgoil Lionacleit from FilmGAlba.
BEST PERFORMANCE, FILMG AWARD FOR GAELIC, BEST PRODUCTION - FILMG YOUTH 2014

An Rathad Dìreach from FilmGAlba.
FILMG AWARD FOR GAELIC - FILMG YOUTH 2012

Fianais from FilmGAlba.
BEST SCRIPT, FILMG THEME AWARD - FILMG YOUTH 2011

An Geama Suainealach from FilmGAlba.
BEST SCRIPT - FILMG YOUTH 2011
NEW FACES NEW VOICES AWARDS - FILMG YOUTH 2009

Roghainn Dhòmhnaill from FilmGAlba.
BEST FILM, BEST SCRIPT - FILMG YOUTH 2010